Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Rozwód nie jest przyjemnym przeżyciem. Zdarza się, że małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia, ale także mogą być nastawieni do siebie wrogo, co będzie przekładało się na przebieg rozprawy sądowej. Jednym ze źródeł konfliktów jest wysokość alimentów. Od czego jest ona zależna?

Przepisy prawa wskazują, że wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Prawo mówi, że rodzice powinni dążyć do tego, aby po rozwodzie zapewnić dziecku utrzymanie na tej samej stopie życiowej, na której żyją sami.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

W prawie nie znajdziemy dokładnego wskazania, czym są tego rodzaju potrzeby. Powinny być one zaspokojone niezależnie od wieku dziecka oraz jego uzdolnień. Chodzi o to, aby pozwolić mu na prawidłowy rozwój na płaszczyźnie fizycznej i duchowej.

Do usprawiedliwionych potrzeb zaliczają się potrzeby materialne, na przykład mieszkanie, wyżywienie, ubranie czy leczenie, a także niematerialne, na przykład edukacja, wypoczynek, rozrywki, właściwa opieka, wsparcie dla rozwijania swoich pasji.

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego

Nie tylko obejmują one wynagrodzenie, ale również wiele innych czynników. Sąd bierze pod uwagę między innymi dodatkowe świadczenia, takie jak dodatki, refundacje, nagrody pieniężne, dochody z majątku, na przykład wynajmu mieszkania. Ponadto sąd uwzględnia możliwości zobowiązanego wynikające z jego wykształcenia i posiadanych przezeń umiejętności. Gdy wobec tego dobrze wykształcony specjalista podejmuje pracę poniżej swoich możliwości i pracuje za minimalną pensję, sąd może zasądzić alimenty wyższe.

Jednocześnie sąd bierze pod uwagę interes zobowiązanego, przykładowo jego stan zdrowia. Gdy zobowiązany do płatności alimentów jest przewlekle chory, niepełnosprawny, wtedy sąd może obniżyć alimenty.

Osobiste starania zobowiązanego

Warto również wskazać, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka możliwe jest też poprzez osobiste starania o jego wychowanie lub utrzymanie. Wobec tego regularna, naprzemienna opieka nad dzieckiem, częste odwożenie i odbieranie dziecka ze szkoły może zmniejszyć wysokość alimentów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z alimentami, pomoże ci Kancelaria Kłosiński Bulesowski Adwokaci kb-adwokaci.pl z Łodzi. Pełna oferta zaprezentowana jest na stronie kb-adwokaci.pl.